An enabler enhancing your borderless mobility life

เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) มีหลักการที่ว่า

พันธกิจ

1
เราจะจัดหาสภาพแวดล้อมของเครือข่ายอันไร้พรมแดนที่เหมาะสม
เพื่อสร้างความสะดวกสบายในวีถีชีวิตแห่งการเคลื่อนที่
2
เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการความต้องการในระดับสูง
ด้วยการให้บริการในระดับสูง
3
ในฐานะที่เราเป็นบริษัทไทย-ญี่ปุ่น เราจึงก้าวข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
นำเสนอสินค้าและบริการด้านเครือข่ายที่เป็นไปได้ เพื่อความสุขของผู้คนบนโลก

ปรัชญา และ หลักการ

5C Spilit

Commitment
 • เราจะทำตามคำมั่นสัญญาของเราอย่างสมบูรณ์ต่อทั้งลูกค้า, คู่ค้า และพนักงาน
 • ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินที่มีค่าอย่างยิ่ง เราจะควบคุมกระบวนการให้มีความเที่ยงตรง
 • เราจะพัฒนาธุรกิจอย่างซื่อตรง บนฐานคิดที่คำนึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าพึงได้รับ
Communication
 • เราจะสื่อสารกับลูกค้า, คู่ค้า และพนักงานของเรา ด้วยความรู้สึกขอบคุณ ทัศคติที่มีความเสมอภาค, ความยุติธรรม และความจริงใจ อยู่เสมอ
 • เราจะเอาใจใส่ และให้ความสำคัญกับการสนทนากับลูกค้า บนจุดยืนของคู่สนทนา ด้วยความเข้าใจลูกค้า มากกว่าคำขอบคุณที่ได้รับ
 • เราจะไม่นิ่งนอนใจกับปัญหา และข้อแนะนำจากลูกค้า จะให้ความสำคัญกับความยากลำบากของลูกค้าเป็นอันดับแรก
Clean
 • ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม เรายินดีปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้วยความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตน
 • เราจะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันโปร่งใสและความเท่าเทียมของภูมิภาค, รัฐบาล, การเมือง, ศาสนา
 • ในบริษัทเราจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่กัน บนรากฐานของทีมเวิร์คเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยกันด้วยความยินดี
Challenge
 • เพื่อการขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราจะปล่อยวางอดีตและวิถีชีวิตเดิมๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสิ่งท้าทายเสมอ
 • เพื่อการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราคำนึงถึงความเป็นไปได้ของทุกสิ่งในทางบวก อันเป็นหลักการในการสร้างนวัตกรรม
 • ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จและความคิดพลิกแพลง แสวงหาหนทางที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่ดีแก่ลูกค้า
Creative
 • เรามองไปข้างหน้าด้วยวิศัยทัศน์อันกว้างไกล เพื่อเตรียมพร้อมต่อความต้องการที่เปี่ยมด้วยศักยภาพของลูกค้า
 • ด้วยอิสรภาพแห่งความคิดสร้างสรรค์ เราคิดนอกกรอบเดิม เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่หลากหลาย
 • เราขยายขอบเขตของธุรกิจอย่างไร้ข้อจำกัด ด้วยการรวมอุตสาหกรรมอื่นเข้ากับโทรคมนาคม
Pagetop